สมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู
X

สำหรับสมาชิก

ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด

 

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 

X
ใบสมัครสมาชิก >> สมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

คำนำหน้าชื่อ *
ยศหรือตำแหน่ง (ถ้ามี)
ชื่อ *
นามสกุล *
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประเภท   
โดยขอเสนอข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
เกิดวันที่ *
ภูมิลำเนา *
เบอร์โทรติดต่อ *
E-mail
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
ที่ทำงานปัจจุบัน ชื่อองค์กร
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
ที่อยู่ที่ทำงาน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
วุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระดับการศึกษา *
คณะ *
สาขา
ปีที่เข้าศึกษา *
ปีที่สำเร็จ *
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่สำเร็จ

  X
แจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคม
ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
ไฟล์รูปภาพสำเนาการโอน
จำนวนที่โอน
วันที่โอน
เวลาโอน

  


X
ตรวจสอบสถานะสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปีเกิด

  ประวัติความเป็นมา

พัฒนาการของสมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู

        ความพยายามที่จะให้มีการจัดตั้ง “สมาคม” เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดย นายเทิดสิทธิ์ อุตส่าห์ ผู้นำนักศึกษาในยุคนั้น ซึ่งได้ใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง “ประธานสภานักศึกษา” เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักศึกษา นายเทิดสิทธิ์ อุตส่าห์ ได้นำเสนออาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีในขณะนั้น คณะผู้ริเริ่มได้รับอนุญาตจากผู้บริหารวิทยาลัยให้ดำเนินการตั้งสมาคมได้ตามประสงค์

        ในระหว่างการประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งสมาคม ซึ่งมีคณาจารย์จำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย อาจารย์สังคม รัฐิรมย์ และอาจารย์ภิญโญ สุภาศัย ได้มีการอภิปรายกันกว้างขวางเกี่ยวกับ “การตั้งชื่อสมาคม” เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างความเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” กับ “วิทยาลัยครู” ผู้ที่อยู่ในยุคที่ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูก็อยากได้ชื่อเป็น “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี” ในที่สุดที่ประชุมได้ข้อยุติโดยใช้ชื่อกลางๆ ว่า “สมาคมศิษย์เก่าสถาบันฝึกหัดครูอุบลราชธานี” โดยมีอาจารย์อัมพร เติมทรัพย์ ทำหน้าที่รักษาการนายกสมาคมคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมา

        สมาคมศิษย์เก่าสถาบันฝึกหัดครูได้ดำเนินการเรื่อยมา โดยมีบางยุคบางสมัยก็มีกิจกรรมโดดเด่นเป็นประจักษ์ บางสมัยบางช่วงวาระก็ขาดความต่อเนื่อง การเรียกชื่อสมาคมเริ่มเป็นประเด็นถกเถียงกันอีกครั้ง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนชื่อและสถานภาพของสถาบันจาก “วิทยาลัยครูอุบลราชธานี” เป็น “สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี” เพราะมีการขยายฐานทางวิชาการจากการเป็นสถาบันเฉพาะทาง คือ การผลิตครูเพียงอย่างเดียว เป็นสถาบันเปิดสอนวิชาการและวิชาชีพอื่นๆ ได้ การที่สมาคมยังใช้ชื่อ “สมาคมสถาบันฝึกหัดครู” จึงไม่ครอบคลุมนักศึกษาและบัณฑิตที่เรียนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพครู จนกระทั่งเวลาต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อสมาคมใหม่เป็น “สมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” จนกระทั่งปัจจุบัน

        รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันการฝึกหัดครู และสมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู ถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

๑. นายประสิทธิ์ สุนทโรทก
๒. นายทองหล่อ สุวรรณภาพ
๓. นายธนิน ญาณพิทักษ์
๔. นายทรงจิต พูลาภ
๕. นายอนุสรณ์ ขจรวิทย์
๖. นายเจริญ การุญ
๗. นายจำรูญ อ่อนทรวง
๘. นายประสงค์ มากนวล
๙. นายสมพงษ์ โลมะรัตน์
๑๐. ผศ.อาคม วามะลุน
๑๑. ผศ.ดร.เสรี สมชอบ
๑๒. ผศ.เกษม บุญรมย์
๑๓. นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

        ที่ตั้งสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าสถาบันฝึกหัดครูไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอน เป็นไปตามที่ทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี และมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลงานกิจการนักศึกษา คือ กองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้อนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่ามีสำนักงานอยู่ภายในอาคารกองพัฒนานักศึกษา จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน เห็นว่าสมาคมศิษย์เก่า ควรมีที่ทำการที่เหมาะสมและสะดวกต่อการที่จะใช้เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมศิษย์เก่ากับมวลสมาชิก จึงอนุญาตให้ใช้ห้องชั้น ๑ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก เป็นที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู จนถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์


"ภายในปี ๒๕๖๓ สมาคมศิษย์เก่า เทา - ชมพู เป็นศูนย์กลางการประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงเกียรติแห่งสถาบัน และเสริมสร้างคุณูประการแก่ชุมชนท้องถิ่น"

พันธกิจ