ลงทะเบียนออนไลน์กำลังปรับปรุง! ท่านไดที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมรมศิษย์เก่า สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร แล้วส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือสอบถามได้ที่ 045-352000 ต่อ 0
ดาวน์โฟลดใบสมัคร

ประดิษฐานและบวงสรวงรูปหล่อ อ.ประศิทธฺ์ สุนทโรทก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา นี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู จัดพิธีประดิษฐานและบวงสรวง รูปหล่อ "อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก" ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึก หัดครูอุบลราชธานี ผู้มีคุณูปการแก่ โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธา นี ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นสถาบันรา ชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา นี เพื่อเป็นสถานที่เคารพบูชาข องลูกศิษย์สถาบันแห่งนี้ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ประดิษฐาน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก (ด้านทิศตะวันออก) โดยมี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี เป็นประธาน

ชมภาพเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวี เรือนสิงห์
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

แสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับพลตรี นิรุทธ เกตุสิ


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129

Copyright © alumni.ubru.ac.th 2016