ลงทะเบียนออนไลน์กำลังปรับปรุง! ท่านไดที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมรมศิษย์เก่า สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร แล้วส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือสอบถามได้ที่ 045-352000 ต่อ 0
ดาวน์โฟลดใบสมัคร

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129

Copyright © alumni.ubru.ac.th 2016