ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129

Copyright © alumni.ubru.ac.th 2016